fbpx

คู่มือวัคซีน สู้โควิด (ฉบับประชาชน) จาก สสส

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 5 ชนิด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) ได้แก่ วัคซีนจากบริษัท AstraZeneca, วัคซีนจาก บริษัท Sinovac, วัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson, วัคซีนจากบริษัท Moderna และ วัคซีนจากบริษัท Sinopharm

คู่มือสู้ COVID-19 จาก สสส
คู่มือสู้ COVID-19 จาก สสส

วัคซีน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพาสังคมไทยออกจากวิกฤติโควิด-19 โดย วัคซีน คือ สารชีววัตถุที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค โดยทำ งานเสมือนเป็นคู่ซ้อมให้ร่างกาย ได้ฝึกฝนกลไกการป้องกันโรคตามธรรมชาติ ให้รู้จักและมีความพร้อมในการต่อสู้กับเชื้อโรคจริง เพราะฉนั้น การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน COVID-19 จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน และประชาชนควร มีความรู้และความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน อย่างทั่วถึง

ชนิดของวัคซีน โควิด-19 ที่มีการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้
1. วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต เช่น AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
2. วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิต เช่น Sinovac, Sinopharm-Beijing, Sinopharm-Wuhan

สสส

วัคซีนอาจผลิตมาจาก

  1. เชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ หรือ เชื้อโรคที่ตายแล้ว
  2. บางส่วนของเชื้อโรค หรือ โปรตีนสังเคราะห์ (ที่มีลักษณะคล้ายกับบางส่วนของเชื้อโรค)
  3. สารพันธุกรรมสังเคราะห์และโปรตีนบางส่วนของเชื้อโรค
  4. การตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อโรคเข้าไปในไวรัสชนิดอื่น โดยที่วัคซีนทุกชนิด ไม่สามารถก่อโรคได้

วัคซีนต่างชนิดมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่างกันหรือไม่

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย 5 ชนิด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) ได้แก่ วัคซีนจากบริษัท AstraZeneca, วัคซีนจาก บริษัท Sinovac, วัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson, วัคซีนจากบริษัท Moderna และ วัคซีนจากบริษัท Sinopharm ซึ่งวัคซีนทั้ง 5 ชนิด ล้วนมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (Target Product Profit) และ Emergency Use Listing สามารถป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงได้ 80 ถึง 100% อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลที่ได้จากการทดลองวัคซีนจะมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากการทดสอบวัคซีนเป็นการดำเนินการภายใต้บริบทที่มีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี ต่างจากสถานการณ์การให้วัคซีนจริง ซึ่งประสิทธิผลของการป้องกันโรคขึ้นกับหลายปัจจัย ตั้งแต่การเก็บรัษาวัคซีน เทคนิคการฉีดที่ถูกต้อง รวมถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

และด้วยข้อมูล ที่เป็นความรู้ในเรื่อง วัคซีน การปฏิบัตตัว ก่อนและหลัง การฉีดวัคซีน ความรู้พื้นฐานที่ ประชาชน ควรได้รับอย่างถูกต้อง รวมถึง ประเด็นคำถามอื่นๆ ทาง สสส (กองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ ออกมาในรูปแบบ pdf และ สามารถ Print ไว้ทำความเข้าใจได้. Admin จึงได้นำเอกสารที่เป็นประโยนชน์ จาก สสส ออกมาช่วยเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในอีกช่องทางนึง ท่านสามารถ อ่าน และ Download ได้จาก ไฟล์ pdf โดยตรง จากเอกสารแนบด้านล่าง

คลายความสงสัยเรื่องวัคซีน

วัคซีนโควิดเป็นฮาลาลหรือไม่

ผู้ผลิตวัคซีน AstraZeneca, Pfizer-BioNTech และ Moderna ยืนยันว่า วัคซีนไม่ได้มีส่วนใดจากผลิตภันฑ์ที่มีสัตว์เป็นองค์ประกอบและไม่มีเจลาตินจากสุกร ในขณะที่องค์การศาสนาอิสลามสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียรับรองวัคซีน Sinovac ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล เช่นเดียวกับสมาคมแพทย์อิสลามแห่งราชอาณาจักร (British Islamic Medecal Association) ที่ให้การรับรอง วัคซีนโควิด-19